Bildgalleri

Tel: 031-23 23 18
Fax: 031-23 18 30
Mail: info@ppiab.se

Produktinfo

Mickrobiell desinfektion

 • rengör och desinficerar virus, bakterier, mögel, alger mm.
 • bleker textiler
 • rengör genom oxidation
 • sönderfaller relativt snabbt till koksalt och syrgas
 • angriper obehandlade metaller

Mögel kemet är inte klassificerat som miljöfarligt enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS 2001:3.

Akut toxicitet

 • LC50 96 timmar Fisk (Pimephales promelas) 5,9mg/l
 • EC50 24 timmar Djurplankton (Ceriodaphnia dubia) 0,005 mg/l
 • IC 50 24 timmar Växtplankton (Dunaliella Primolecta) 0,4 mg/l

Mycket giftigt för vatten levande organismer. Tillgängliga miljödata tyder på att endast större lokala utsläpp kan utgöra en risk eftersom ämnet snabbt späds ut.

Biologisk nedbrytbarhet

 • kriterier för biologisk nedbrytbarhet är inte tillämpbara på oorganiska föreningar.
 • Mögel kemet sönderfaller långsamt till bl.a. syrgas och natriumklorid, sönderdelningen
 • påskyndas av solljus och värme. Bioackumulering: Bioackumuleras inte i vatten miljö.

Vårt medel kan med stort fördel användas vid alla former av djurhållning. Då det inte enbart tar bort möglet utan även är bakteriedödande, och desinficerar bort virus som är vanligt förekommande i stallar och ladugårdar.